top of page

ESG

ESG Policy - Bærekraft

ESG står for «Environmental, Social and Governance», eller miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk, og representerer en helhetlig tilnærming til det som kalles bærekraft.

NOON Invest (NOON) arbeider for å fremme åpenhet, integritet, rettighet og ansvar i alle deler av vår virksomhet, med våre ansatte, investorer, interessenter og kunder.

I NOON skaper vi langsiktige verdier for våre kunder og vi er opptatt av at våre investeringsrådgivere tar hensyn til og informerer kundene om bærekraft og eventuelle bærekraftsrisikoer i rådgivningen. I den sammenheng ser vi hen til bl.a. FNs prinsipper for bærekraftige investeringer (UNPRI), og Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Bærekraftsrisiko er definert som miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha en faktisk eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe.

Vi har mulighet til å påvirke hvordan kundenes kapital allokeres og hvilke bransjer og bedrifter som kan skaffe kapital til sin virksomhet. Dermed har vi også et ansvar. Vårt syn er at ansvarlig handling er både viktig og nødvendig for å fremme en bærekraftig utvikling.

Målsetning

NOON mener at et godt fokus på bærekraftige investeringer bidrar til en høyere langsiktig risikojustert avkastning på investorenes midler gjennom å identifisere uønskede risikofaktorer så vel som å finne lønnsomme muligheter.

Vår ambisjon er å fremme EUs arbeid med å oppnå forpliktelsene som følger av Parisavtalen. Dette må gjøres ved at NOON søker å redusere bærekraftsrisiko i sine porteføljer, samt tar hensyn til dem i investeringsrådgivningen. Vårt mål er å utføre effektivt og vellykket arbeid innen bærekraft.

Våre prinsipper for bærekraft

NOON ønsker kun å samarbeide med selskaper som lever opp til visse prinsipper når det gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon:

 

· Ha en god bedriftskultur

· Forplikte seg til å overholde menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

· Forplikte seg til å jobbe for likestilling og likeverd

· Forplikte seg til å jobbe for et bedre miljø

· Motvirke bestikkelser og korrupsjon

Prinsippene er basert på våre kjerneverdier og tas med i alle forretningsbeslutninger.

 

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivere må integrere bærekraftsrisiko i sin investeringsrådgivning, samt vurdere negative konsekvenser på bærekraftsfaktorer. Videre skal investeringsrådgivere ta hensyn til kundenes bærekraftpreferanser ved rådgivning.

Investeringsrådgivere må i tillegg:

· Holde seg oppdatert og informert om utviklingen innen bærekraftsområdet.

· Informere kundene om integrering av bærekraftsrisikoer og hvordan miljømessige, sosiale og eierstyringsrelaterte aspekter tas i betraktning, og sikre at informasjonen deles på en på en slik måte at kunden kan ta en informert beslutning.

· Gi gjennomsiktig og nøyaktig informasjon om våre produkter og tjenester.

ESG er en integrert del av investeringsprosessen til NOON, der vi kartlegger bl.a. hvordan de finansielle instrumentene er i samsvar med allmenne miljømessige, etiske og sosiale normer. Vi vil her særlig benytte UNPRI sine prinsipper som en rettesnor.

Det er av grunnleggende betydning at finansielle instrumenter som NOON anvender i sin diskresjonære forvaltning og investeringsrådgivning etterlever internasjonale lover, normer og konvensjoner.

NOON vil derfor ikke investere i eller anbefale finansielle instrumenter som fronter eller inneholder:

· Selskaper som bidrar til alvorlige og systematiske brudd på menneskeretter og folkeretten.

· Selskaper som produserer eller selger kontroversielle våpen, herunder kjernefysiske våpen, landminer, klasebomber, biologiske og kjemiske våpen.

· Selskaper som er involvert i alvorlige miljøødeleggelser.

· Selskaper som er involvert i systematisk korrupsjon og økonomisk kriminalitet.

· Selskaper som av Norges Bank er utelukket fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland eller står på bankens observasjonsliste.

Arbeidet med bærekraft i Selskapet

For å møte kundenes eventuelle preferanser når det gjelder bærekraft, treffer NOON følgende tiltak:

· Gir rådgivere opplæring i miljø-, sosial- og forretningsetiske aspekter.

· Sikrer at våre rådgivere informerer kunden om hva bærekraftige investeringer er og hva bærekraftsrisiko innebærer

· Sørger for at våre rådgivere identifiserer kundens mulige bærekraftspreferanser og gir individuelt tilpassede råd basert på kundens ønsker

Ansatte i NOON må ta hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold ved innkjøp. Ved tjenestereiser skal våre ansatte velge miljøvennlige alternativer som offentlig kommunikasjon der det er hensiktsmessig

Vår godtgjørelsespolicy

 

Godtgjørelsespolitikken fastlegger at fast lønn, provisjon og eventuell bonus til ansatte skal være preget av et langsiktig perspektiv og ikke oppmuntre til overdreven risikotaking og ikke forsterke interessekonflikter. Det skal være en balanse mellom fast og variabel godtgjørelse og den variable godtgjørelsen skal inneholde både kvantitative og kvalitative kriterier for regeloverholdelse, kundeinteresse og kvalitet på tjenestene. Kriteriene for variabel godtgjørelse må ikke utformes slik at det oppstår konflikt med Selskapets plikt til å ivareta kundenes interesser. Vår godtgjørelsespolitikk anses å være forenlig med Selskapets arbeid med bærekraftsrisiko i styring og rådgivning til våre kunder.

General Data Protection Regulation: Welcome
bottom of page