top of page

ESG

Bærekraft (ESG) i Noon Invest AS 

ESG står for «Environmental, Social and Governance», eller miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk, og representerer en helhetlig tilnærming til det som kalles bærekraft.   

Noon Invest AS (Noon) arbeider for å fremme åpenhet, integritet, rettighet og ansvar i alle deler av vår virksomhet, med våre ansatte, investorer, interessenter og kunder. 

Bærekraftsrisiko er definert som miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha en faktisk eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe. 

I Noon skaper vi langsiktige verdier for våre kunder og vi er opptatt av at våre forvaltere og investeringsrådgivere tar hensyn til og informerer kundene om bærekraft og eventuelle bærekraftsrisikoer.  

Vi har mulighet til å påvirke hvordan kundenes kapital allokeres og hvilke bransjer og bedrifter som kan skaffe kapital til sin virksomhet. Vårt syn er at ansvarlig handling er både viktig og nødvendig for å fremme en bærekraftig utvikling. 

 

Våre prinsipper for bærekraft 

Noon foretrekker å samarbeide med selskaper som lever opp til visse prinsipper når det gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon: 

 • Ha en god bedriftskultur 

 • Forplikte seg til å overholde menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter 

 • Forplikte seg til å jobbe for likestilling og likeverd 

 • Forplikte seg til å jobbe for et bedre miljø 

 • Motvirke bestikkelser og korrupsjon 

Prinsippene er basert på våre kjerneverdier og tas med i alle forretningsbeslutninger. 

 

Reduksjon av miljømessig fotavtrykk 

Som selskap har vi et kontinuerlig fokus på å redusere miljømessig fotavtrykk. Dette være seg gjennom små og større tiltak, som eksempelvis kan nevnes: 

 • avfallssortering 

 • tilstrebe papirløst kontor med utstrakt bruk av digitale verktøy 

 • tilstrebe papirløs virksomhet mot kunder og leverandører ved å fokusere på bruk av digitale verktøy og hjelpemidler.  

 • lokasjon i Stavanger sentrum, for å motivere til kollektiv transport 

 • medlem av Hjem-jobb-hjem 

Daglig leder og HR har ansvar for initiativ og etterfølgelse av selskapets bærekraftsstrategi.  

Investeringsdirektør har ansvar for etterlevelse av investeringer, porteføljer og at porteføljene er i tråd med mandatet gitt av kunden. 

 

Integrering av bærekraftsrisiko 

Bærekraftsrisiko refererer til risikoen for miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha en faktisk eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi. Bærekraftsrisiko er derfor en viktig faktor å vurdere for foretak som ønsker å ta hensyn til langsiktige bærekraftsmål i sine beslutninger. 

Noon skal gi opplæring til forvaltere, investeringsrådgivere og annet relevant personell om bærekraftsrisikoer og deres betydning for investeringsbeslutninger. Dette inkluderer å forstå ESG-faktorer (Environmental, Social, and Governance) og deres potensielle innvirkning på finansielle resultater. 

Kunder skal informeres om hva bærekraftige investeringer er og hva bærekraftsrisiko innebærer og hvordan disse risikoene kan påvirke deres investering.  

Alle ansatte i foretaket skal kommunisere tydelig og transparent om bærekraftsrisikoer til kunder gjennom markedsføringsmateriell og annen kommunikasjon. Bærekraftsrisiko er dynamisk og krever kontinuerlig oppfølging og tilpasning. Ansatte i Noon skal å holde seg oppdatert på utviklingen innen bærekraftsområdet og tilpasse seg endrede forhold. 

Ansatte skal tilstrebe å ta hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold ved innkjøp. Ved tjenestereiser skal våre ansatte velge miljøvennlige alternativer som offentlig transport der det er hensiktsmessig. 

 

Hva er bærekraftsrisikoer: 

 

1. Miljømessige risikoer: 

Miljømessige risikoer kan omfatte eksponering mot klimaendringer, ressursknapphet og miljøforurensning. For eksempel kan selskaper innen fossile brenselsindustrier møte økende regulatorisk press og markedssvikt på grunn av overgangen til fornybar energi. 

 

2. Sosiale risikoer: 

Sosiale risikoer kan inkludere menneskerettighetsbrudd, arbeidstvister og omdømmetap. For eksempel kan selskaper som er involvert i barnearbeid eller tvangsarbeid møte rettslige konsekvenser og negativ publisitet som kan påvirke deres langsiktige ytelse. 

 

3. Styringsrisikoer: 

Styringsrisikoer kan omfatte dårlig selskapsstyring, uetisk ledelse og svakhet i internkontrollsystemer. For eksempel kan selskaper med manglende transparens i beslutningstakingen og mangelfulle kontrollmekanismer være mer sårbare for svindel og misligheter. 

 

Potensielle konsekvenser for avkastning: 

 

1. Redusert potensial for avkastning: 

 Investeringer i selskaper med høy eksponering mot bærekraftsrisikoer kan oppleve lavere avkastning på lang sikt på grunn av økende kostnader, tapte muligheter og redusert tillit fra investorer og forbrukere. 

 

2. Økt volatilitet og risiko: 

 Selskaper som er dårlig forberedt på bærekraftsutfordringer kan oppleve økt volatilitet og risiko i sine finansielle resultater på grunn av uventede hendelser og negative reaksjoner fra markedet. 

 

3. Muligheter for bærekraftig vekst: 

 På den annen side kan investeringer i selskaper som tar bærekraftsrisikoer på alvor og implementerer robuste ESG-praksiser ha større muligheter for langsiktig vekst og stabilitet, og dermed potensial for høyere avkastning. 

 

Investeringsrådgivning porteføljer 

Noons modellporteføljer består hovedsakelig av aktivt forvaltede fond eller indeksfond. 

Noon har satt som mål at porteføljene skal så langt det er investeringsmessig forsvarlig følge prinsippene for bærekraftige investeringer. Noon definerer dette som at 80% eller mer i snitt er i tråd med artikkel 8 og/eller artikkel 9. 

Ansatte skal: 

 • Holde seg oppdatert og informert om utviklingen innen bærekraftsområdet. 

 • Informere kundene om integrering av bærekraftsrisikoer og hvordan miljømessige, sosiale og eierstyringsrelaterte aspekter tas i betraktning, og sikre at informasjonen deles på en slik måte at kunden kan ta en informert beslutning. 

 • Gi gjennomsiktig og nøyaktig informasjon om våre produkter og tjenester. 

 

 

Hensyn til de viktigste negative konsekvenser av bærekraftsrisiko 

Noon hensyntar negative effekter av investeringsbeslutninger ved bruk av ekskludering. Fondsselskaper og produkter kan utelukkes dersom de medvirker til eller selv er ansvarlig for grove normbrudd. Denne typen utelukkelser knytter seg til selskapers atferd. Kriteriene som kan danne grunnlag for utelukkelse på slikt grunnlag er: 

 • Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene 

 • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner 

 • Salg av våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler for stridighetene 

 • Alvorlig miljøskade 

 • Handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser 

 • Grov korrupsjon eller annen grov økonomisk kriminalitet 

 • Andre, særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer 

 

Vår godtgjørelsespolicy 

Godtgjørelsespolitikken fastlegger at fast lønn, provisjon og eventuell bonus til ansatte skal være preget av et langsiktig perspektiv og ikke oppmuntre til overdreven risikotaking og ikke forsterke interessekonflikter.  Det skal være en balanse mellom fast og variabel godtgjørelse og den variable godtgjørelsen skal inneholde både kvantitative og kvalitative kriterier for regeloverholdelse, kundeinteresse og kvalitet på tjenestene.  Kriteriene for variabel godtgjørelse må ikke utformes slik at det oppstår konflikt med Selskapets plikt til å ivareta kundenes interesser. Vår godtgjørelsespolitikk anses å være forenlig med Selskapets arbeid med bærekraftsrisiko i styring og rådgivning til våre kunder. 

General Data Protection Regulation: Welcome
bottom of page