top of page

JURIDISKE RAMMER, RISIKO
& FOREBEHOLD

Vær oppmerksom på at porteføljeanalysen som tilbys, er automatisert og kanskje ikke passer for deg. Husk at vi ikke kjenner deg personlig.

Noon Invest gjør bare økonomiske modeller og teorier lett tilgjengelig for deg, ingen av utfallene kan garanteres. Viktigst, når du investerer, kan du miste noe eller hele din kapital.

Du er invitert til å bruke vårt analyseverktøy, men du forblir fullt ansvarlig for eventuelle handlinger du velger å ta. Vennligst søk uavhengig råd og vurder alle alternativer i forhold til din økonomiske situasjon.

 

Hver gang du investerer eller selger indeksfond så må du betale en transaksjonskostnad (kurtasje) til Saxo Bank. Promoterende rabatter til kunden godskrives av Noon Invest kun én gang i året, den 31. desember (31/12). 

Risiko og disclaimer

 

Investeringsråd:

Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg i forhold til denne nettsiden og dens innhold, bør du kontakte en uavhengig finansiell rådgiver eller annen profesjonell rådgiver. Forslaget må ikke oppfattes som en personlig investeringsanbefaling (investeringsrådgivning). Å basere investeringer og investeringsaktivitet basert på denne nettsiden og dette innholdet kan eksponere investoren for risiko for å kunne tape deler eller hele investert beløp. Se delen om «risikofaktorer» nedenfor.

Det er ingenting i dette dokumentet (nettstedet) som må anses som investeringsråd, skatteråd, finansiell eller annen form for råd.

 

Risiko:

Som kunde er du innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Vanligvis er sjansen for gevinst på en investering i et finansielt instrument koblet til risikoen for tap. Verdien på din portefølje og annen investert kapital kan øke eller reduseres i verdi eller gå tapt i sin helhet, og vil avhenge av blant annet svingninger i finansmarkedene. Stavanger Asset Management AS (heretter kalt ”SAM”) vil forvalte porteføljer etter beste evne, men kan ikke garantere for noe bestemt resultat. Historisk avkasting er ikke noen garanti for fremtidig avkastning.

Antatt risiko knyttet til hvert enkelt mandat fremgår av beregningene vist på noon-invest.no. Nedenfor gjengis risikoen ved handel i finansielle instrumenter generelt.

Risikofaktorer

 

Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som en pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter. Aksjer notert på regulerte markeder vil normalt være likvide, men spesielle markedsmessige forhold eller forhold på det aktuelle selskapets side, vil kunne medføre at også slike aksjer blir mindre likvide. Aksjer som ikke er opptatt til handel på et regulert marked vil normalt ha høyere likviditetsrisiko, dvs. risikoen for ikke å få solgt et finansielt instrument på et gitt tidspunkt fordi det ikke er noen kjøpsinteresser i markedet for den aktuelle aksjen.

Kursen på en aksje påvirkes for en stor del av selskapets framtidsutsikter. En aksjekurs kan gå opp eller ned avhengig av aktørenes analyser og vurderinger av selskapets muligheter for å gjøre fremtidsgevinster. Kursen vil kunne falle dersom selskapet leverer dårligere resultater enn forventet eller ved andre negative hendelser (selskapsrisiko). Det foreligger også en rekke andre relevante risikoer ved handel i noterte aksjer, herunder en generell markedsrisiko, bransjerisiko, renterisiko, juridisk risiko, valutarisiko og likviditetsrisiko.

Enhver investering i verdipapirfond er beheftet med risiko.

De midler som investeres i verdipapirfond kan medføre både tap og gevinst, og det gis ingen garanti for utfallet av en slik investering. Også verdien av verdipapirfond vil kunne variere over tid i takt med markedsverdien til de finansielle instrumentene fondet er investert i.

Risikoen ved obligasjoner og andre rentebærende instrumenter består dels av kursendringer som følge av forandringer i markedsrenten og dels av motpartsrisiko, dvs. risikoen for at utsteder ikke klarer å tilbakebetale lånet. Et rentebærende finansielt instruments kursutvikling er normalt motsatt av den generelle markedsrenten. Dersom markedsrenten går opp, vil kursen på det allerede utstedte rentebærende finansielle instrumentet falle forutsatt at det har fast rente, ettersom nye lån utstedes med en høyere rente enn hva det utstedte instrumentet gjør. Omvendt vil kursen på allerede utstedte instrumenter stige når markedsrenten går ned.

En investering med underliggende eksponering i annen valuta enn norske kroner, innebærer valutarisiko. Det betyr at en investering i eksempelvis et amerikansk fond, som igjen investerer i amerikanske verdipapirer (i USD), vil kunne gi en negativ avkastning hvis USD mot NOK faller, selv om den underliggende investeringen steg.

Derivater:

Derivater, som opsjoner og terminer mv. er utstedt med ulike former for underliggende aktiva. Verdiutviklingen i det underliggende aktivum vil påvirke prisutviklingen på derivatinstrumentet. Derivater har ofte en såkalt "gearingeffekt", som innebærer at en eventuell gevinst kan bli større enn ved direkteinvesteringer i det underliggende aktivum. Imidlertid vil "gearingeffekt" også medføre større tap enn ved direkteinvesteringer i det underliggende aktivum dersom prisutviklingen på det underliggende aktivum blir annerledes enn forventet. Handel med derivatinstrumenter er derfor forbundet med en særskilt risiko. En verdiendring på derivatet kan innebære at kunden er pliktig å stille betydelig tilleggssikkerhet på kort varsel for å unngå at posisjonene blir terminert. Tapet på et derivatinstrument kan i visse tilfeller bli større enn det investerte beløp dersom derivatinstrumentet ikke termineres i tide.

Kjøp av finansielle instrumenter kan i mange tilfeller finansieres ved lånt kapital (lånefinansiering). Gjennom lånefinansiering vil kunden kunne få en større gevinst om investeringen utvikles positivt, sammenlignet med en investering som kun er gjort med egen innskutt kapital. Hvis kursen på de kjøpte finansielle instrumentene derimot utvikler seg negativt, medfører dette en ulempe ettersom gjelden ikke påvirkes av kursutviklingen. Ved et kursfall vil dermed den egne innskutte kapitalen helt eller delvis gå tapt samtidig som gjelden må betales helt eller delvis gjennom salgsinntektene fra de finansielle instrumentene som har falt i verdi. Gjelden, inklusiv rente, må betales selv om salgsinntektene ikke dekker hele gjelden.

* Kunden bør avstå fra å foreta investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter dersom kunden selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering eller handel.

 

* Kunden oppfordres til å søke råd hos SAM eller andre relevante rådgivere og, etter behov, søke utfyllende informasjon i markedet før kunden tar sin investeringsbeslutning.

 

* Alle handler kunden gjennomfører på eget initiativ etter at det er innhentet råd fra SAM, skjer på kundens eget ansvar og etter kundens eget skjønn og avgjørelse. SAM påtar seg under enhver omstendighet intet ansvar for rådgivningen dersom kunden helt eller delvis fraviker de råd SAM har gitt.

SAM garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundens handel.

Spørsmål kan rettes hit:

+47 406 95 100

mail@noon-invest.no

Merk mail med emnet "GDPR"

Juridiske rammer: Welcome
bottom of page