top of page

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Informasjon om behandling av personopplysninger og endring av forsikringsvilkår.

I løpet av mai/juni 2018 vil GDPR (General Data Protection Regulation) implementeres i ny personopplysningslov.

 

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Stavanger Asset Management AS er behandlingsansvarlig for alle registrerte personopplysninger. Under finner du en oversikt over dine rettigheter og en beskrivelse

om hvordan Stavanger Asset Management behandler dine personlige opplysninger.

Innsamling av personopplysninger

Ved etablering av et kundeforhold registreres og innsamles personopplysninger.

I tillegg registreres personopplysninger ved utførelse av et oppdrag i tilknytning til kundeforholdet eller avtalen.

Formål

Stavanger Asset Management AS behandler personopplysninger som er nødvendig for følgende formål:

  • Forberedelse, administrasjon og gjennomføring av avtaler med deg som kunde

  • For å oppfyller plikter som følge av lov, forskrift eller andre myndighetspålegg

 

Personopplysninger kan for de oppgitte formål, og innenfor rammen av gjeldene regelverk og de strenge regler for konfidensialitet som gjelder finanstiltak, utleveres og behandles av andre selskaper/finansinstitusjoner innen EU/EØS som Stavanger Asset Management AS har ett samarbeid med (Hypobank Swiss, DNB, Saxobank og Nordnet)

 

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger som behandles av Stavanger Asset Management AS, og har derfor rett til:

  1. Å få en oversikt over de opplysninger som behandles

  2. Å be om feilaktige eller ufullstendige opplysninger korrigeres

  3. Å be om at personopplysninger skal slettes eller at bruk av personopplysninger skal begrenses

  4. Å protestere dersom du mener personopplysninger behandles i strid med formålet

  5. Å kreve at personopplysninger som Behandles av Stavanger Asset Management AS utlevers til deg eller at disse utleveres direkte til annen behandlingsansvarlig. Utlevering forutsetter at personopplysningene behandles på bakgrunn av avtale eller samtykke, og at utlevering er teknisk mulig (dataportabilitet)
     

Dine forespørsler eller krav angående punktene 2 og 5 vil bli vurdert av Stavanger Asset Management AS i hvert enkelt tilfelle. Hvis du ønsker informasjon eller har spørsmål om det som er nevnt over, kan du kontakte oss.

 

For utfyllende informasjon om behandling av personopplysninger kan du lese mer her:

Stavanger Asset Management AS behandler konto – og personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven, reglene for taushetsplikt for finansinstitusjoner. For å oppfylle kravene som følger av disse reglene og fordi vi ønsker å beskytte deg som kunde mot uberettiget innsyn, er det satt i verk en rekke ulike sikkerhetstiltak for at uvedkommende ikke skal få tilgang til opplysninger om deg som kunde. I tillegg vil opplysninger om deg og ditt kundeengasjement, kun bli behandlet av de av våre ansatte som har et tjenstlig behov for tilgang til de registrerte opplysningene.

Etter Personopplysningsloven § 18 har du som kunde rett til å kreve innsyn i hvilke opplysninger vi som selskap har lagret om deg.

På eget initiativ vil selskapet jevnlig kontrollere at ansatte, databehandlere og andre som utfører oppgaver på vegne av selskapet, er autorisert for tilgang til de registrerte opplysningene. Hvis du som kunde, på bakgrunn av de utleverte opplysningene, mener det er grunn til å tro at personer uten tjenestelig behov har hatt tilgang til dine registrerte opplysninger, kan du anmode selskapet om å foreta en intern undersøkelse for å bekreftet eller avkreftet mistanken. En slik anmodning må være skriftlig og begrunnet.

 

Den interne undersøkelsen vil bli foretatt av selskapets Compliance Officer, og eventuelle avvik vil bli rapportert til Datatilsynet.

Hvis du som kunde mener det foreligger et særlig behov for at kun et begrenset antall ansatte skal ha tilgang til innsyn i dine personopplysninger, kan du sende inn en søknad om at det skal etableres særlige tilgangsbegrensninger til dine konto –og personopplysninger. En intern gruppe vil da vurdere om det er grunnlag for å etablere tilgangsbegrensninger til dine opplysninger. Det gjøres oppmerksom på at kriteriene for at det skal etableres slike begrensinger er strente. En ulempe ved tilgangsbegrensning til konto – og personopplysninger, er at man til tider vil kunne oppleve redusert tilgjengelighet og lengre svartider ved henvendelser til oss.

Konto – og personopplysninger skal som utgangspunkt slettes når det ikke lenger er nødvendig å lagre disse opplysningene. Stavanger Asset Management AS vil allikevel lagre slike opplysninger i samsvar med Personopplysningsloven, Bokføringsloven og Hvitvaskingsloven.

 

Spørsmål kan rettes hit:

+47 406 95 100

mail@noon-invest.no​

Merk mail med emnet "GDPR"

General Data Protection Regulation: Welcome
bottom of page