Vi går utifra at du kun skatter til Norge, ikke er amerikansk statsborger, ikke er eller har vært Politisk Eksponert Person (PEP), eller har andre investeringskrav som f.eks ESG. Stemmer dette?*
arrow&v
Hva er formålet med kontoen? Flere alternativer kan krysses av.
Hvor kommer pengene og/eller verdipapirene fra? Flere alternativer kan krysses av.
Legg til fil
arrow&v
arrow&v
arrow&v
Er pengene dine egne? (Dvs. eier du pengene/beholdningen som overføres), kommer disse fra norsk bankkonto, og vil du administrere dem selv i fremtiden?
arrow&v

 Definisjoner:

* Obligatorisk felt
* *Politisk Eksponert Person: (PEP)

Med politisk eksponert person mener vi en fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i stat eller har sittet i ledelsen i en internasjonal organisasjon.

Med en viktig offentlig funksjon mener vi:
1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. medlem av nasjonalforsamling,
3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang,
6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak.
 


Familiemedlem (til person i høytstående politisk stilling):
Med familiemedlem mener vi ektefelle, partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, barn eller barns ektefelle/partner, eller foreldre.
Kjent medarbeider (til person i høytstående politisk stilling):
Med kjent medarbeider mener vi fysisk person som har eller har hatt nær forretningsforbindelse med noen i en høytstående politisk stilling, ved for eksempel å være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med en slik person.