top of page
Vi går utifra at du kun skatter til Norge, ikke er amerikansk statsborger, ikke er eller har vært Politisk Eksponert Person (PEP), eller har andre investeringskrav som f.eks ESG. Stemmer dette?*
Hva er formålet med kontoen? Flere alternativer kan krysses av.
Hvor kommer pengene og/eller verdipapirene fra? Flere alternativer kan krysses av.
Legg til fil
Er pengene dine egne? (Dvs. eier du pengene/beholdningen som overføres), kommer disse fra norsk bankkonto, og vil du administrere dem selv i fremtiden?

 Definisjoner:

* Obligatorisk felt
* *Politisk Eksponert Person: (PEP)

Med politisk eksponert person mener vi en fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i stat eller har sittet i ledelsen i en internasjonal organisasjon.

Med en viktig offentlig funksjon mener vi:
1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. medlem av nasjonalforsamling,
3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang,
6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak.
 


Familiemedlem (til person i høytstående politisk stilling):
Med familiemedlem mener vi ektefelle, partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, barn eller barns ektefelle/partner, eller foreldre.


Kjent medarbeider (til person i høytstående politisk stilling):
Med kjent medarbeider mener vi fysisk person som har eller har hatt nær forretningsforbindelse med noen i en høytstående politisk stilling, ved for eksempel å være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med en slik person.

bottom of page