top of page

Depot-/Kontoavtale for bedrift

Signaturberettiget i selskapet må signere med BankID. Hvis signering med BankID ikke er mulig må fysiske skjema benyttes.

Denne signeringsprosessen inneholder følgende:

- Depot-/kontoavtale for bedrift og kundekontroll juridisk person
- Reell rettighetshaver og skattepliktig bosted
- Signaturberettiget og fullmakt
- Limitations on Benefits (LoB)

Norsk Org.nr
Har bedriften skattemessig bosted i Norge?
Er selskapet en finansiell institusjon, det vil si en kreditt institusjon, verdipapirforetak, fondsforetak eller annen type selskap som eier og/eller forvalter eiendeler for andre?

 Passivt/aktivt selskap:

 Selskapet er definert som aktivt hvis en eller flere av følgende er korrekt:

 -  I foregående regnskapsår kom minst 50% av selskapets inntekter før skatt fra salg av      produkter og/eller tjenester

 -  selskapet er, eller eies av stat, kommune eller fylke

 -  Selskapets eller konsernets aksjer omsettes på et etablert marked

    Hvis ingen av ovenstående definisjoner gjelder for selskapet er det å vurdere som              passivt.

 Aktive ikke-finansielle selskaper inkluderer eksempelvis:

 -  ikke-finansielle foretak under oppstart (de to første driftårene)

 -  Holdingselskap hvor virksomheten helt eller nesten utelukkende består av å eie hele        eller deler av, eller tilby finansiering eller tjenester, til datterselskap (som ikke er                finansielle foretak)

 -  ideelle foreninger som driver virksomhet for allmennyttige formål, eller som er                  registrerte trossamfunn og som er unntatt skatteplikt

 -  Veldedige foreninger som oppfyller kravene til særskilte unntak fra skatteplikt

 -  Andre aktører som oppfyller krav til skatteplikt.

bottom of page